Standart C Programlama Dili


G.1. Türkçe-İngilizce Sözlük

açıklamacomment
açılı parantez, <>angular bracket
açmaunpack
adresaddress
adres almaaddress of
adreslemeaddressing
network
ağa kölemaster slave
ağaçtree
akımcurrent
akışstream
akış çizeneğiflowchart
aktarmacopy, transfer
alanfield; domain, range
alfasayısalalphanumeric
algoritmaalgorithm
altçizgi, _underscore
altdizindirectory
altprogramsubprogram
alttaşmaunderflow
altyordamsubroutine
amaç programobject program
ana bellekmain memory
ana bilgisayarmainframe, host computer
anahtarkey; switch; toggle
anahtar sözcükkeyword
anlambilimsemantics
anlambilimselsemantic
anlamlı rakamsignificant digit
anlamsalsemantic
arabiriminterface
aramasearch, seek
argümanargument
aritmetik mantık birimiarithmetic and logic unit (ALU)
artımincrement
artırmaincrement
atama deyimiassignment statement
aygıtdevice
ayırıcıseparator
ayırmaallocation; partitioning
ayraçparenthesis
ayrılmış sözcükreserved word
ayrıştırıcıparser
azaltmadecrement
bağıntısalrelational
bağlamcontext
bağlamalink
bağlayıcılinker
bakımmaintenance
basamaklıscalar
basılmayan karakternonprint character
başlıkheader
bayrakflag
baytbyte
belgelemedocumentation
belirlenmiş ilkleyendesignated initializer
belirsizundefined
belirteçspecifier
bellekmemory
bellek ayırmastorage allocation
bellek sınıfıstorage class
bellenirmnemonic
benzetimsimulation
benzetmeemulation
biçim(lendirme)format
biçimselformal
bildiricideclarator
bildirimdeclaration
bildirmedeclare
bileşik değişmezcompound literal
bileşik deyimcompound statement
bilgiinformation
bilgisayarcomputer
bilgisayar destekli tasarımcomputer aided design (CAD)
birikeçaccumulator
birimunit
birleşmeassociativity
birleştiriciassembler
birleştirici dilassembly language
birleştirmemerge
birlikunion
bitbit
bitişmejoin
bitselbitwise
blokblock
Boole cebiriBoolean algebra
boşblank
boş dizginull string
boş karakternull character
boşluk karakterispace character
boysize
boyutdimension
bölüslash
buluşsalheuristic
çağırmacall
çağrıcall
çengelli parantez, {}brace
çeviricitranslator
çevreselperipheral
çevrim dışıoffline
çevrim içionline
çıktıoutput
çift duyarlıkdouble precision
çizelgetable
çiziciplotter
çok iş düzenimultitasking
çok kullanıcılımultiuser
çokbaytlımultibyte
çoklamamultiplexing
çoklumultiple
çözümlemeanalysis
çözünülürlükresolution
dalbranch
dallanmabranching
değer ile çağrıcall by value
değilnot
değişkenvariable
değişmezconstant
denetimcontrol
denetlemeverify
derlemecompile
derleyicicompiler
devingendynamic
devrecircuit
deyimstatement
dışsalexternal
dikeyvertical
dillanguage
diskdisk
dizgistring
diziarray
dizindirectory; index
doğrudan erişimdirect access
doğrulamavalidate
doğruluk tablosutruth table
doğruluk-değerlitruth-valued
dolaylama işleciindirection operator
dolaylı adreslemeindirect addressing
donanımhardware
dosyafile
dosya sonuend of file (EOF)
dosya tipiextension
dökümdump
döngüloop
dönüşreturn
dönüştürmeconvert
dönüşümconversion
dönüşüm tanımlamasıconversion specification
durağanstatic
duraktab
duralstatic
durmahalt
duyarlıkprecision
düğümnode
düşük düzeylidil low level language
düşürmeabort
düzenorder, scheme
ekranscreen
el kitabımanual
eldecarry
elde yazmacıcarry-over register
emirdirective
enbüyükmaximum
eniyioptimal
eniyileştiricioptimizing
enküçükminimum
erimrange
erişimaccess, retrieval
erişim moduaccess mode
eş(leşme)match
eşanlamlısynonym
eşikthreshold
eşitlikequality
eşlememapping
eşlikparity
eşmerkezlicoaxial
eşzamanlısynchronous
etiketlabel
etki alanıscope
etkileşimliinteractive
faremouse
fonksiyonfunction
geçişpass, run
geçiş süresirun time
genişlemeextension
gerçek adresactual address
gerçek zamanreal time
gerçekleştirmeimplementation
geri almabackspace
geriye dönüş (yapma)backtrack
getirmefetch
girdiinput
girdi/çıktı (G/Ç)input/output (I/O)
göreli adresrelative address
görevtask
görüntü bellekvirtual memory
görüntü noktasıpixel
görünümconfiguration
göstergepointer
gösterimnotation
güncelleştirmeupdate
güvenilirlikreliability
harekettransaction
hatabug, error
hata düzelticisidebugger
hata düzeltmedebug
hedefdestination
hesaplamaevaluate
hizalamaalignment
içerikcontent
içiçenested
içselinternal
ifadeexpression
ikilbit
ikilibinary
ikili düğümlenmiş onlu yazımbinary coded decimal (BCD)
ikiye tümlertwos complement
iletiprompt
iletişimcommunication
ilişkirelation
ilişkiselrelational
ilk değer atamainitialize
ilklemeinitialize
ilkleyeninitializer
imleçcursor
indissubscript; index
indislemeindexing
iptalcancel
isteğe bağlıoptional
istisnaexception
job
iş parçacığıthread
işaretmark; sign
işaret bitisign bit
işaretsizunsigned
işleçoperator
işleklikactivity
işlemoperation
işlem koduopcode
işlem operatörüoperator
işlemcioperator
işlemeprocessing
işlenenoperand
işletilebilirexecutable
işletim sistemioperating system
işletmeexecution
iztrack
izlemetrace
kabukshell
kaçış sırasıescape seqence
kaçış tuşuescape key
kalıpcast; pattern
kalıtıminheritance
karaktercharacter
karakter dizisistring
karakter sırasıcharacter sequence
karardecision
kayan noktalıfloating point
kaydırmashift
kayıtrecord
kaymascroll
kaynak programsource program
kesilme noktasıbreakpoint
kesimsector; segment
kesintiinterrupt
kısaadacronym
kısımsection
kişisel bilgisayarpersonal computer (PC)
kitaplıklibrary
klavyekeyboard
kodcode
kod çözmedecode
kodlamacoding, encode
komutcommand, instruction
kontrolcontrol
kontrol akışıcontrol flow
kontrol karaktericontrol character
konumposition; offset
kopyalamacopy
koşullu dallanmaconditional branch
koşulsuz dallanmaunconditional branch
kökradix
köşeli parantez, []bracket
kullanıcıuser
kullanıcı-tanımlıuser-defined
kullanmareference
kurgusetup
kuruluşinstallation
kuşakgeneration
kuyrukqueue, tail
kümeset
küme komut işlemepipelining, piping
künyetag
küreselglobal
kütüphanelibrary
listelist
makine dilimachine language
makromacro
mantıklogic
mantıksal kaydırmalogical shift
menümenu
merkezi işlem birimi (MİB)central processing unit (CPU)
mesajmessage
metintext
metin düzenlemeediting
metin düzenleyicieditor
mikroişlemcimicroprocessor
mimariarchitecture
modmode
modülermodular
monitörmonitor
mutlak adresabsolute address
nesneobject
nesneye dayalıobject oriented
niteleyiciqualifier
nitelikattribute
okunaklılıkreadability
olumlu sayıpositive number
olumsuz sayınegative number
olumsuzlamanegation
oluşturucuconstructor
onaltılı gösterimhexadecimal notation
ondalıkdecimal
ortamenvironment, medium
otomasyonautomation
otomatikautomatic
öbekblock
ön bellekcache memory
öncelikpriority, precedence
önekprefix
önişlemcipreprocessor
önyüklemebootstrapping
örnekselanalog
örtümask
özçağrırecursion
özçağrılırecursive
özdevimliautomatic
özdevinimautomation
özel karakterspecial character
özellikproperty
paketlemepacking
parametreparameter
parantezparenthesis
pencerewindow
planschema
programprogram
program sayacıprogram counter
programcıprogrammer
programcıkscript
programlama diliprogramming language
rakamdigit
rastgele erişimli bellekrandom access memory (RAM)
rastgele sayırandom number
referansreference
referans ile çağrıcall by reference
saatclock
sabitconstant
sağa yanaştırmaright justify
saklamasave, store
salt okunur bellekread only memory (ROM)
satır ilerletmeline feed
satırbaşıcarriage return
satıriçiinline
sayaçcounter
sayfa ilerletmeform feed
sayı gösteriminumber representation
sayıcıenumerator
sayılıenumerated
sayımenumeration
sayısaldigital, numeric
sayısal tuşlarnumerical keypad
seçmeselect
sekizlioctal
sıfır doldurmazerofill
sıfırlamareset
sıfırların kaldırılmasızero suppression
sığacapacity
sıkıştırmacompression
sınamatest
sınıfclass
sınıflandırmataxonomy
sınırlayıcıdelimiter
sıraorder, sequence
sıralamasort
sıralı erişimsequential access
silmeclear
simgesymbol
sistemsystem
sola yanaşıkleft justified
sonekpostfix
sorgu(lama)query
soyutabstract
sözcükword
sözcük işlemeword processing
sözcük uzunluğuword length
sözde kodpseudo code
sözde komutpseudo instruction
sözdizimsyntax
sözdizimselsyntactic
süreçprocess
sürücüdriver; drive
şifrepassword
şimdikicurrent
tabanbase
tahteravalliflip flop
tamponbuffer
tamsayıinteger
tanımdefinition
tanımlamadefine
tanımlayıcıdescriptor
tanımsızundefined
tanıtıcı sözcükidentifier
taramascan
tasarımdesign
taşınabilirportable
taşmaoverflow
tekliunary
temel adresbase address
ters bölübackslash
tez sıralamaquick sort
tikelpartial
tiptype
toplamaadd
tutamakhandle
tuzaktrap
tümleşikintegrated
türetilmiş tipderived type
terminal
uyarı mesajıwarning message
uyarlamaversion
uygulamaapplication
uyumlucompatible
uzaklıkoffset
üç nokta, ...ellipsis
üçlüternary
üçlü harftrigraph
üsexponent; superscript
üyemember
varsayılan değerdefault value
vazgeçmeabort
veand
veridata
veritabanıdatabase
versiyonversion
veyaor
web tarayıcısıweb browser
yamapatch
yan etkiside-effect
yanaştırmajustify
yanıt süresiresponse time
yapay anlayışartificial intelligence
yapıstructure
yapı adıstructure tag
yapıiçiintrinsic
yapısalstructured
yardımcı programutility
yayılma aralığırange
yazıcıprinter
yazılımsoftware
yazımnotation
yazma-korumawrite-protect
yazmaçregister
yedek(leme)backup
yeni satırnewline
yeniden yönlendirmeredirection
yeniden yüklemerestore
yerdeğişirrelocatable
yerellocal
yerleşen (-şik)resident
yerpaylaşımoverlay
yığıtstack
yıkıcıdestructor
yıldızasterisk
yinelemeiteration
yinelemeliiterative
yolpath
yongachip
yordamprocedure, routine
yorumlayıcıinterpreter
yöntemmethod
yörelocale
yumuşak diskfloppy disk, diskette
yuvasocket
yüklemeload
yükleyiciloader
yüksek düzeyli dilhigh level language
yürütmeexecution
yürütülebilirexecutable
zaman uyumsuzasynchronous
zamanpaylaşımtimesharing
zilbell