Standart C Programlama Dili


C.7.1. Birleştirici İle Bağlayıcının Kullanılması

Uyarı:
Kitabın bu kısmı eski bilgiler içermektedir. Ancak, okuyucunun yararına olabileceği düşünülerek aynen korunmuştur.

Bir C programında, fonksiyon isimleri dışsal simgelermiş gibi işlem görürler ve bağlayıcı tarafından kullanılmaları için, amaç program dosyasına kaydedilirler. Fakat bir farkla: C derleyicisi her fonksiyon isminin önüne bir altçizgi ekler. Örneğin:

xyz (...)
{
 ...
}

fonksiyon tanımında, fonksiyon ismi amaç programda _xyz şeklinde kaydedilir. Standarda göre, dışsal tanıtıcı sözcüklerde, anlamlı karakter sayısı en az 8’dir. Ayrıca, küçük büyük harf ayırımı yapılmayabilir.

Bir C fonksiyonu başka bir C fonksiyonunu çağırdığında, çağrıdaki argümanlar ve dönüş adresi, yığıt adı verilen bir veri yapısı içinde çağrılan fonksiyona geçirilir ve çağrılan fonksiyon değişiklikleri bu yığıt içinde yapar. Bundan dolayı, çağıran ile çağrılan fonksiyonun bu yığıtı nasıl değiştirdiğini anlamak çok önemlidir.

Yığıt, belleğin büyük adreslerinden küçük adreslerine doğru büyür. C derleyicisi, çağrıdaki argümanları argüman listesindeki sıralarına göre fakat sağdan başlayarak yığıta yerleştirir. Böylece, yığıta en son itilen ve bundan dolayı en düşük adreste bulunan argüman en soldaki, yani argüman listesindeki ilk argümandır. Çağıran yordam tarafından yığıta en son itilen şey ise dönüş adresidir. Çağrılan yordam Taban Yazmaç BP’nin içeriğini saklayarak, yerel verileri için yer ayırarak ve, SI ile DI gibi, içerikleri değişebilecek olan yazmaçların içeriklerini saklayarak yığıtta değişiklikler yapar. Aşağıdaki çizelge yığıtın içeriğini göstermektedir.

n’inci argüman (büyük adres)
çağıran fonksiyon n-1’inci argüman
tarafından değiştirilen ...
yığıt bölümü birinci argüman
dönüş adresi
çağrılmış fonksiyon saklanmış BP ← BP
tarafından değiştirilen yerel veriler
yığıt bölümü saklanmış yazmaçlar ← SP (küçük adres)

Her argüman için kullanılan bayt sayısı argümanın tipi ve, değerle veya referansla çağrı gibi, argümanı geçirmek için kullanılan yönteme bağlıdır. Referansla çağrı durumunda, bir adres geçirildiğine göre, bu sayı adresin yakın/uzak niteliğine de bağlıdır. Aynı durum dönüş adresi için de sözkonusudur. Her biri için kullanılan bayt sayısı şöyledir:

YöntemTipBayt
değerleshort,int2
değerlelong4
değerlefloat4
değerledouble8
referanslayakın2
referanslauzak4
dönüş adresiyakın2
dönüş adresiuzak4

Program minik, küçük veya kısa bellek modelinde derlenmişse dönüş adresi yakın, aksi takdirde uzaktır. Uzak adresler kesim:uzaklık şeklinde olurlar.

C’de dizi dışındaki tüm veri yapılarının değerle, dizilerin ise referansla geçirildiğini anımsayın. Eğer bir dizinin değerle geçirilmesi isteniyorsa, o zaman değerle geçirilen bir yapının tek üyesi olarak tanımlanmalıdır.

Çağrılan yordam, işini bitirdikten sonra, hesapladığı değeri şu şekilde döndürür:

Döndürülen DeğerYazmaç
1 baytAL
2 baytAX
4 baytyüksek baytlar DX’te, düşük baytlar AX’te
> 4 baytdeğerin adresi DX:AX’te

Aşağıdaki örnekte, birleştirici dilde yazılmış xyz adındaki fonksiyonu çağıran bir C main fonksiyonu gösterilmektedir:

extern int xyz (int, int);
main (...)
{
 ...
 xyz(3,5);
 ...
}
.MODEL SMALL
.CODE
    PUBLIC _xyz
_xyz  PROC
    push  bp    ; Taban gosterge yazmacini sakla
    mov  bp,sp   ; Yigitta ... boyunda yeni
    sub  sp,...   ; bir taban bolge ac
    push  si    ; SI ve DI yazmaclarini sakla
    push  di    ;
    pushf      ; Bayrak yazmacini sakla
    mov  ax,[bp+4] ; Ilk argumani AX'e tasi
    mov  cx,[bp+6] ; Ikinci argumani CX'e tasi
    ...        ; xyz'nin hesaplamasi
    ...        ; gereken seyi hesapla
    mov  ax,...    ; Donus degerini koy
    popf       ; Bayrak yazmacini geri al
    pop  di     ; DI ve SI yazmaclarini geri al
    pop  si
    mov  sp,bp   ; Yigiti temizle
    pop  bp     ; Eski BP'yi geri al
    ret       ; Cagirana don
_xyz  ENDP
    END

Programları ayrı ayrı amaç dosyaları içine derleyin ve birleştirin; daha sonra bu iki dosyayı tek bir yürütülebilir dosya şeklinde bağlayın.