Standart C Programlama Dili


9.24. tgmath.h: Tip Genel Matematik

C Standardına nispeten yeni bir ekleme olan _Generic işleci ile belirli bir ifadenin tipine göre ifade seçimi yapma olanağı gelmiştir. Genel sözdizim şöyledir:

_Generic ( kontrol-ifadesi ,
 tip-ismi_1 : ifade_1 ,
 tip-ismi_2 : ifade_2 ,
 
 default : ifade_def
)

Burada, en başta verilen kontrol-ifadesi’nin tipine bakılır; kontrol-ifadesi hiçbir şekilde hesaplanmaz, sadece derleyici tarafından tipi belirlenir. Belirlenen tip devamında verilmiş olan tip-ismi : ifade ikililerinden hangi birine uyuyorsa, oradaki ifade hesaplanır ve değeri _Generic işlecinin sonucu olur. Belirlenen tip verilmiş olan herhangi bir tip-ismine denk gelmiyorsa, iki olasılık söz konusudur: Eğer default tipi verildiyse, o zaman arkasındaki ifade_def hesaplanır ve kullanılır. Eğer default tipi verilmediyse, derleyici hata verir. _Generic işleci ile ilgili anlatılan bu işlemlerin derleme sırasında yerine getirildiğine dikkat edin.

_Generic işleci daha çok önişlemci makrolarında kullanılır. Örneğin, aşağıda verilen programda BAS makrosu, verilen argümanın tipine bakarak, uygun bir şekilde değerini bastırmaya çalışır:

#include <stdio.h>

#define BAS(X) (printf( \
 _Generic((X),      \
  char: "Karakter: %c\n",    \
  char *: "Karakter dizisi: %s\n",   \
  int: "Tamsayi: %d\n",     \
  short: "Kisa tamsayi: %hd\n", \
  long: "Uzun tamsayi: %ld\n", \
  long long: "Cok uzun t.s.: %lld\n", \
  double: "Cift duyarlikli: %f\n",   \
  long double: "Uzun c.d.: %Lf\n",   \
  void *: "Gosterge: %p\n",   \
  default: "Bilinmeyen!\n"   \
 ), (X)))

int main (void)
{
 BAS((char)'A');
 BAS("BCD");
 BAS(1);
 BAS((short)2);
 BAS(3L);
 BAS(4LL);
 BAS(5.0);
 BAS(6.0L);
 BAS((void *)"EFG");
 BAS(main);
}

tgmath.h başlık dosyasında, yukarıda verilen örneğe benzer şekilde, tipten bağımsız olarak tek isimle çağrılabilecek makrolar tanımlanmıştır. Bu makrolar, argümanın tipine bakarak math.h ve complex.h dosyalarında değişik tipler için tanımlanmış olan uygun fonksiyonu çağırırlar. Makro ismi olarak, bu dosyalarda double tipi için verilmiş olan isim kullanılır. Örneğin, fabs makrosu, verilen argümanın tipine göre fabsf, fabs, fabsl, cabsf, cabs veya cabsl fonksiyonunu çağırır. Makro listesi şöyledir:

acos    cosh    fmin    log1p    rint
acosh    erf     fmod    log2    round
asin    erfc    frexp    logb    scalbln
asinh    exp     hypot    lrint    scalbn
atan    exp2    ilogb    lround   sin
atan2    expm1    ldexp    nearbyint  sinh
atanh    fabs    lgamma   nextafter  sqrt
cbrt    fdim    llrint   nexttoward tan
ceil    floor    llround   pow     tanh
copysign  fma     log     remainder  tgamma
cos     fmax    log10    remquo   trunc