Standart C Programlama Dili


9.11. math.h: Matematiksel Yordamlar

Bu dosya, birtakım kayan noktalı matematik yordamları tarafından hata durumunda döndürülen bir değeri ifade etmek için HUGE_VAL adlı double değerindeki makroyu bildirir. (float ve long double tipleri için, sırasıyla, HUGE_VALF ve HUGE_VALL makroları tanımlanmıştır.) INFINITY ve NAN makroları da, eğer ortam tarafından destekleniyorsa, sırasıyla, sonsuzluk ve sayı değil değerlerini tanımlar.

Bu dosyada tanımlanan diğer makrolar arasında;

 • fma fonksiyonu ile ilgili olan FP_FAST_FMA, FP_FAST_FMAF ve FP_FAST_FMAL;
 • ilogb fonksiyonu ile ilgili olan FP_ILOGB0 ve FP_ILOGBNAN ve
 • math_errhandling makrosu ile ilgili olan MATH_ERRNO ve MATH_ERREXCEPT

bulunmaktadır.

Ayrıca, fonksiyona benzeyen altı adet sınıflandırma makroları bulunmaktadır (burada x gerçek kayan noktalı bir ifadedir):

int fpclassify(x)
int isfinite(x)
int isinf(x)
int isnan(x)
int isnormal(x)
int signbit(x)

Bu dosyada bildirimleri yapılan fonksiyonların çalışması sırasında oluşan etki alanı hatası veya taşma durumlarını göstermek için ((math_errhandling & MATH_ERRNO) != 0 durumunda) sırasıyla EDOM veya ERANGE değeri errno değişkenine atanır. Eğer (math_errhandling & MATH_ERREXCEPT) != 0 ise, kayan nokta istisnası oluşur.

Dosyada float_t ve double_t tipleri tanımlanmıştır. Bu tiplerin gerçek karşılığı programcı tarafından tanımlanan FLT_EVAL_METHOD makrosunun değerine bağlıdır. Eğer değeri 0 ise, float_t ve double_t’nin karşılığı, sırasıyla, float ve double’dır. Eğer FLT_EVAL_METHOD’un değeri 1 ise, her iki tipin karşılığı double; eğer değeri 2 ise, her iki tipin karşılığı long double’dır. Ancak, her durumda double_t tipi en azından float_t tipi genişliğinde bir tiptir.

Aşağıda verilen her fonksiyon prototipi için, ikişer adet daha fonksiyon prototipi bulunmaktadır. Aldığı argümanlar ve duruma göre döndürdüğü değer double yerine float olan fonksiyonlar aynı isimle, fakat ismin sonuna bir f harfi eklenerek tanımlanmıştır. Benzer şekilde, long double argüman alıp, duruma göre long double değer döndüren fonksiyonların ismine de l eklenerek ulaşılabilir. Örneğin, cos yerine cosf ve cosl.

Trigonometrik Fonksiyonlar

double acos(double x)
double asin(double x)
double atan(double x)
double atan2(double y, double x)
double cos(double x)
double sin(double x)
double tan(double x)

Hiperbolik Fonksiyonlar

double acosh(double x)
double asinh(double x)
double atanh(double x)
double cosh(double x)
double sinh(double x)
double tanh(double x)

Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar

double exp(double x)
double exp2(double x)
double expm1(double x)
double frexp(double deger, int * us)
int   ilogb(double x)
double ldexp(double x, int us)
double log(double x)
double log10(double x)
double log1p(double x)
double log2(double x)
double logb(double x)
double modf(double deger, double * tsg)
double scalbn(double x, int n)
double scalbln(double x, long int n)

Güç Ve Mutlak Değer Fonksiyonları

double cbrt(double x)
double fabs(double x)
double hypot(double x, double y)
double pow(double x, double y)
double sqrt(double x)

Hata Ve Gama Fonksiyonları

double erf(double x)
double erfc(double x)
double lgamma(double x)
double tgamma(double x)

En Yakın Tamsayı Fonksiyonları

double     ceil(double x)
double     floor(double x)
double     nearbyint(double x)
double     rint(double x)
long int    lrint(double x)
long long int llrint(double x)
double     round(double x)
long int    lround(double x)
long long int llround(double x)
double     trunc(double x)

Kalan Fonksiyonları

double fmod(double x, double y)
double remainder(double x, double y)
double remquo(double x, double y, int * bolp)

İşleme Fonksiyonları

double copysign(double x, double y)
double nan(const char * eg)
double nextafter(double x, double y)
double nexttoward(double x, long double y)

Enbüyük, Enküçük Ve Pozitif Fark Fonksiyonları

double fdim(double x, double y)
double fmax(double x, double y)
double fmin(double x, double y)

Kayan Noktalı Çarp-Topla Fonksiyonu

double fma(double x, double y, double z)

Karşılaştırma Makroları

C’deki karşılaştırma işleçleri eğer NaN (sayı değil) kayan noktalı işlenenlerle kullanılırsa, programda geçersiz istisnasının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu işleçler yerine, aşağıdaki makrolar kullanıldığında böyle durumlarda bile geçersiz istisnası ortaya çıkmaz (burada x ve y gerçek kayan noktalı ifadelerdir):

int isgreater(x, y)
int isgreaterequal(x, y)
int isless(x, y)
int islessequal(x, y)
int islessgreater(x, y)
int isunordered(x, y)

FP_CONTRACT Pragması

FP_CONTRACT pragması, ON durumunda iken, birkaç C işleciyle oluşturulmuş kayan noktalı ifadelerin derleyici tarafından mümkünse daha az makine işlemine dönüştürülmesine olanak tanır. Bu şekilde daraltılmış ifadelerin yürütülmesi daha hızlıdır. Ancak, yuvarlama hatalarını da ortadan kaldırdıkları için, daraltılmamış ifadelerle tam olarak aynı sonuçları vermeyebilirler. Ayrıca, daraltılmamış bir ifadede ortaya çıkabilecek kayan nokta istisnaları, karşılık gelen daraltılmış ifadelerin işlenmesi sırasında ortaya çıkmayabilir. Daraltılmaların nasıl gerçekleştirileceği ve ifadelerin varsayılan olarak daraltılıp daraltılmayacağı derleyiciye bağlıdır.