Standart C Programlama Dili


G.2. İngilizce-Türkçe Sözlük

abortdüşürme, vazgeçme
absolute addressmutlak adres
abstractsoyut
accesserişim
access modeerişim modu
accumulatorbirikeç
acronymkısaad
activityişleklik
actual addressgerçek adres
addtoplama
addressadres
address ofadres alma
addressingadresleme
algorithmalgoritma
alignmenthizalama
allocationayırma
alphanumericalfasayısal
analogörneksel
analysisçözümleme
andve
angular bracket, <>açılı parantez
applicationuygulama
argumentargüman
architecturemimari
arithmetic and logic unit (ALU)aritmetik mantık birimi
arraydizi
artificial intelligenceyapay anlayış
assemblerbirleştirici
assembly languagebirleştirici dil
assignment statementatama deyimi
associativitybirleşme
asteriskyıldız
asynchronouszaman uyumsuz
attributenitelik
automaticözdevimli, otomatik
automationözdevinim, otomasyon
backslashters bölü
backspacegeri alma
backtrackgeriye dönüş (yapma)
backupyedek(leme)
basetaban
base addresstemel adres
bellzil
binaryikili
binary coded decimal (BCD)ikili düğümlenmiş onlu yazım
bitbit, ikil
bitwisebitsel
blankboş
blockblok, öbek
Boolean algebraBoole cebiri
bootstrappingönyükleme
brace, {}çengelli parantez
bracket, []köşeli parantez
branchdal
branching dallanma
breakpointkesilme noktası
buffertampon
bughata
bytebayt
cache memoryön bellek
callçağırma, çağrı
call by referencereferans ile çağrı
call by valuedeğer ile çağrı
canceliptal
capacitysığa
carriage returnsatırbaşı
carryelde
carry-over registerelde yazmacı
castkalıp
central processing unit (CPU)merkezi işlem birimi (MİB)
characterkarakter
character sequencekarakter sırası
chipyonga
circuitdevre
classsınıf
clearsilme
clocksaat
coaxialeşmerkezli
codekod
codingkodlama
commandkomut
commentaçıklama
communicationiletişim
compatibleuyumlu
compilederleme
compilerderleyici
compound literalbileşik değişmez
compound statementbileşik deyim
compressionsıkıştırma
computerbilgisayar
computer aided design (CAD)bilgisayar destekli tasarım
conditional branchkoşullu dallanma
configurationgörünüm
constantdeğişmez, sabit
constructoroluşturucu
contentiçerik
contextbağlam
controlkontrol, denetim
control characterkontrol karakteri
control flowkontrol akışı
conversiondönüşüm
conversion specificationdönüşüm tanımlaması
convertdönüştürme
copyaktarma, kopyalama
countersayaç
currentşimdiki; akım
cursorimleç
dataveri
databaseveritabanı
debug hatadüzeltme
debugger hatadüzelticisi
decimalondalık
decisionkarar
declarationbildirim
declaratorbildirici
declarebildirme
decodekod çözme
decrementazaltma
default valuevarsayılan değer
definetanımlama
definitiontanım
delimitersınırlayıcı
derived typetüretilmiş tip
descriptortanımlayıcı
designtasarım
designated initializerbelirlenmiş ilkleyen
destinationhedef
destructoryıkıcı
deviceaygıt
digitrakam
digitalsayısal
dimensionboyut
direct accessdoğrudan erişim
directiveemir
directory(alt)dizin
diskdisk
documentationbelgeleme
domainalan
double precisionçift duyarlık
drivesürücü
driversürücü
dumpdöküm
dynamicdevingen
editingmetin düzenleme
editormetin düzenleyici
ellipsis, ...üç nokta
emulationbenzetme
encodekodlama
end of file (EOF)dosya sonu
enumeratedsayılı
enumerationsayım
enumeratorsayıcı
environmentortam
equalityeşitlik
errorhata
escape keykaçış tuşu
escape seqencekaçış sırası
evaluatehesaplama
exceptionistisna
executableişletilebilir, yürütülebilir
executionişletme, yürütme
exponentüs
expressionifade
extensiongenişleme; dosya tipi
externaldışsal
fetchgetirme
fieldalan
filedosya
flagbayrak
flip floptahteravalli
floating pointkayan noktalı
floppy diskyumuşak disk (disket)
flowchartakış çizeneği
form feedsayfa ilerletme
formalbiçimsel
formatbiçim(lendirme)
functionfonksiyon
generationkuşak
globalküresel
haltdurma
handletutamak
hardwaredonanım
headerbaşlık
heuristicbuluşsal
hexadecimal notationonaltılı gösterim
high level languageyüksek düzeyli dil
host computerana bilgisayar
identifiertanıtıcı sözcük
implementationgerçekleştirme
incrementartım, artırma
indexindis; dizin
indexingindisleme
indirect addressingdolaylı adresleme
indirection operatordolaylama işleci
informationbilgi
inheritancekalıtım
initializeilkleme, ilk değer atama
initializerilkleyen
inlinesatıriçi
inputgirdi
input/output (I/O)girdi/çıktı (G/Ç)
installationkuruluş
instructionkomut
integertamsayı
integratedtümleşik
interactiveetkileşimli
interfacearabirim
internaliçsel
interpreteryorumlayıcı
interruptkesinti
intrinsicyapıiçi
iterationyineleme
iterativeyinelemeli
job
joinbitişme
justifyyanaştırma
keyanahtar
keyboardklavye
keywordanahtar sözcük
labeletiket
languagedil
left justifiedsola yanaşık
librarykütüphane, kitaplık
line feedsatır ilerletme
linkbağlama
linkerbağlayıcı
listliste
loadyükleme
loaderyükleyici
localyerel
localeyöre
logicmantık
logical shiftmantıksal kaydırma
loopdöngü
low level languagedüşük düzeyli dil
machine languagemakine dili
macromakro
main memoryana bellek
mainframeana bilgisayar
maintenancebakım
manualel kitabı
mappingeşleme
markişaret
maskörtü
master slaveağa köle
matcheş(leşme)
maximumenbüyük
mediumortam
memberüye
memorybellek
menumenü
mergebirleştirme
messagemesaj
methodyöntem
microprocessormikroişlemci
minimumenküçük
mnemonicbellenir
modemod
modularmodüler
monitormonitör
mousefare
multibyteçokbaytlı
multipleçoklu
multiplexingçoklama
multiuserçok kullanıcılı
multitaskingçok iş düzeni
negationolumsuzlama
negative numberolumsuz sayı
nestediçiçe
network
newlineyeni satır
nodedüğüm
nonprint characterbasılmayan karakter
notdeğil
notationgösterim, yazım
null characterboş karakter
null stringboş dizgi
number representationsayı gösterimi
numericsayısal
numerical keypadsayısal tuşlar
objectnesne
object orientednesneye dayalı
object programamaç program
octalsekizli
offlineçevrim dışı
offsetkonum, uzaklık
onlineçevrim içi
opcodeişlem kodu
operandişlenen
operating systemişletim sistemi
operationişlem
operatorişleç, işlemci, işlem operatörü
optimaleniyi
optimizingeniyileştirici
optionalisteğe bağlı
orveya
orderdüzen, sıra
outputçıktı
overflowtaşma
overlayyerpaylaşım
packingpaketleme
parameterparametre
parenthesisparantez, ayraç
parityeşlik
parserayrıştırıcı
partialtikel
partitioningayırma
passgeçiş
passwordşifre
patchyama
pathyol
patternkalıp
peripheralçevresel
personal computer (PC)kişisel bilgisayar
pipeliningküme komut işleme
pipingküme komut işleme
pixelgörüntü noktası
plotterçizici
pointergösterge
portabletaşınabilir
positionkonum
positive numberolumlu sayı
postfixsonek
precedenceöncelik
precisionduyarlık
prefixönek
preprocessorönişlemci
printeryazıcı
priorityöncelik
procedureyordam
processsüreç
processingişleme
programprogram
program counterprogram sayacı
programmerprogramcı
programming languageprogramlama dili
promptileti
propertyözellik
pseudo codesözde kod
pseudo instructionsözde komut
qualifierniteleyici
querysorgu(lama)
queuekuyruk
quick sorttez sıralama
radixkök
random access memory (RAM)rastgele erişimli bellek
random numberrastgele sayı
rangeerim, alan, yayılma aralığı
read only memory (ROM)salt okunur bellek
readabilityokunaklılık
real timegerçek zaman
recordkayıt
recursionözçağrı
recursiveözçağrılı
redirectionyeniden yönlendirme
referencereferans, kullanma
registeryazmaç
relationilişki
relationalbağıntısal, ilişkisel
relative addressgöreli adres
reliabilitygüvenilirlik
relocatableyerdeğişir
reserved wordayrılmış sözcük
resetsıfırlama
residentyerleşen, yerleşik
resolutionçözünülürlük
response timeyanıt süresi
restoreyeniden yükleme
retrievalerişim
returndönüş
right justifysağa yanaştırma
routineyordam
rungeçiş
run timegeçiş süresi
savesaklama
scalarbasamaklı
scantarama
schemaplan
schemedüzen
scopeetki alanı
screenekran
scriptprogramcık
scrollkayma
searcharama
sectionkısım
sectorkesim
seekarama
segmentkesim
selectseçme
semanticanlambilimsel, anlamsal
semanticsanlambilim
separatorayırıcı
sequencesıra
sequential accesssıralı erişim
setküme
setupkurgu
shellkabuk
shiftkaydırma
side-effectyan etki
signişaret
sign bitişaret biti
significant digitanlamlı rakam
simulationbenzetim
sizeboy
slashbölü
socketyuva
softwareyazılım
sortsıralama
source programkaynak program
space characterboşluk karakteri
special characterözel karakter
specifierbelirteç
stackyığıt
statementdeyim
staticdural, durağan
storage allocationbellek ayırma
storage classbellek sınıfı
storesaklama
streamakış
stringkarakter dizisi, dizgi
structureyapı
structure tagyapı adı
structuredyapısal
subprogramaltprogram
subroutinealtyordam
subscriptindis
superscriptüs
switchanahtar
symbolsimge
synchronouseşzamanlı
synonymeşanlamlı
syntacticsözdizimsel
syntaxsözdizim
systemsistem
tabdurak
tableçizelge
tagkünye
tailkuyruk
taskgörev
taxonomysınıflandırma
terminal
ternaryüçlü
testsınama
textmetin
threadiş parçacığı
thresholdeşik
timesharingzamanpaylaşım
toggleanahtar
traceizleme
trackiz
transactionhareket
transferaktarma
translatorçevirici
traptuzak
treeağaç
trigraphüçlü harf
truth tabledoğruluk tablosu
truth-valueddoğruluk-değerli
twos complementikiye tümler
typetip
unarytekli
unconditional branchkoşulsuz dallanma
undefinedbelirsiz, tanımsız
underflowalttaşma
underscore, _altçizgi
unionbirlik
unitbirim
unpackaçma
unsignedişaretsiz
updategüncelleştirme
userkullanıcı
user-definedkullanıcı-tanımlı
utilityyardımcı program
validatedoğrulama
variabledeğişken
verifydenetleme
versionuyarlama, versiyon
verticaldikey
virtual memorygörüntü bellek
warning messageuyarı mesajı
web browserweb tarayıcısı
windowpencere
wordsözcük
word lengthsözcük uzunluğu
word processingsözcük işleme
write-protectyazma-koruma
zero suppressionsıfırların kaldırılması
zerofillsıfır doldurma